dla dzieci 6-12 lat
dla młodzieży
dla dorosłych
Na poziomach
beginners
elementary
pre-intermediate
intermediate
upper-intermediate
advanced
MaturalnyPRE-INTERMEDIATE
Poziom średniozaawansowany, jest kontynuacją poziomu Pre-Intermediate. Po zakończeniu cyklu zajęć osoby uczące się języka angielskiego na poziomie Intermediate są w stanie posługiwać się językiem angielskim w typowych sytuacjach życiowych i w sytuacjach niecodziennych, mogących się zdarzyć na przykład na lotnisku tj . zgłoszenie zagubienia bagażu lub podczas pobytu za granicą tj. zgłaszanie przestępstwa. Wypowiedzi ucznia na poziomie Intermediate są bardziej złożone zarówno pod względem gramatycznym jak i leksykalnym. Celem zajęć jest doskonalenie umiejętności formułowania wypowiedzi na tematy dobrze znane uczniowi z korepetycji, jak i tematy nowe, wcześniej nie przygotowane. Oprócz utrwalania wiedzy z poziomu Pre-Intermediate, uczeń stopniowo uczy się posługiwać nowymi strukturami, np.:

  • zdania warunkowe typu 3 (conditionalis),
  • strona bierna (passive voice),
  • pytania rozłączne (question tags),
  • czasy Past Perfect, Past Perfect Continuous, Future Continuous.